Política de Privacitat

De conformitat al que preveu la normativa de protecció de dades, l’informem que les dades personals facilitades i les generades per dur a terme la consulta o encàrrec professional sol·licitat,  seran tractades pel Sr. CARLES CARDELÚS de  BALLE en base al seu consentiment amb la finalitat esmentada. Les dades personals tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits al RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Les dades personals seran conservades mentre duri la finalitat per la que són tractades i de conformitat al que preveu la legislació vigent. No està prevista la transferència internacional de dades.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat escrivint al Sr. CARLES CAEDELÚS de BALLE amb NIF 46334568X, i  domicili al C/ Consell de Cent, 286, 1-1, 08007 de Barcelona, o per  e-mail  escrivint a carles@cardelus.net . També pot exercir els seus drets davant l’Agència Española de Protecció de dades.