DRET CIVIL

  • -Redacció de contractes: compravendes, arres, arrendaments urbans, arrendaments de serveis, prèstecs hipotecaris….
  • -Reclamacions de quantitat.
  • -Reclamacions per danys i perjudicis.
  • -Reclamacions davant de companyies asseguradores, empreses subministradores i de serveis.
  • -Reclamacions de divisió de béns comuns (pisos, locals etc).
  • -Processos judicials: monitoris, judicis verbals, judicis ordinaris i apel·lacions.
DRET CIVIL